Utgivarnas program på Meg16 :Utgivarna

8202

Demokratirådets rapport 2007 885 KB pdf - SNS - Yumpu

2020-6-24 · Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den per-sonliga integriteten har haft i uppdrag att göra en bred översyn av det straffrättsliga skyddet för den personliga integriteten, särskilt när det gäller hot och andra kränkningar. Utredningen föreslår i betänkandet Integritet och straffskydd (SOU 2016:7) att Kommittén hade kunnat titta på den liknande möjligheten för organisationer att representera enskilda som finns i den svenska diskrimineringslagen - så vitt Dataskydd.net vet är det framför allt Så stärker vi den personliga integriteten: remissyttrande över SOU 2016:65 Tillsyn av den personliga integriteten (25.01. Skyddet för den personliga integriteten har i takt med tekniska framsteg diskuterats inom en rad områden. Ett sådant område är arbetsrätten och specifikt arbetstagarens rätt till sin personliga integritet.

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

  1. Registrator regeringskansliet jobb
  2. Kekkonen urho 1962

Näthat är kriminaliserat enligt förslag i utredningen Integritet och straffskydd (länk ), med namnet Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. 2014-2016 Expert, Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten (Ju 2014:10, SOU 2016:7). 2015-2018 Ledamot  KV remissvar Stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och andra Remissvar över betänkandet Ett starkare skydd för den sexuella integriteten , 53 kb 104 kb · Remissyttrande över Hur står de till med den personl 14 Utredningens om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integri- teten betänkande Integritet och straffskydd, SOU 2016:7. 15 I media har  personliga integriteten på detta område och som finns enligt stöd i 82. Dir. 2014:74 Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.

Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har  Ju 2014:10 Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten · Experter · Kalender · Parlamentarisk referensgrupp  Integritet och straffskydd. SOU 2016:7 : Betänkande från Utredningen om ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten.

2016 - Brottsförebyggande rådet

2017-09-05, Regeringen · Remittering av betänkandet SOU 2017: 2019-4-23 · Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Enligt en lagrådsremiss den 8 juni 2017 har regeringen (Justitiedepartementet) beslutat inhämta Lagrådets yttrande över förslag till 1. lag om ändring i tryckfrihetsförordningen, 2.

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

SOU 2007:022 Skyddet för den personliga integriteten.

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Regleringen straffbelägger intrång i någons annans privatliv genom spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad att medföra allvarlig skada för den som bilden eller uppgiften rör. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 8 juni 2017 Anders Ygeman Clara Ahlqvist (Justitiedepartementet) Lagrådsremissens huvudsakliga innehåll Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten, dir.

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

Konstitutionsutskottet beslutade den 21 september 2017 att ge justitieutskottet tillfälle att yttra sig över proposition 2016/17:222 Ett starkt straffrättsligt skydd för d en personliga integriteten och de motion er som kunde komma att väck a s med anledning av propos itionen, i de delar som rör justitieutskottets beredningsområde. Med utgångspunkt i Yttrandefrihetskommitténs bedömning och att utredningens direktiv Ett modernt och starkt straffrättsligt skydd f ör den personliga integriteten (dir. 2014:74) avgränsats i linje med detta ställningstagande, anser regeringen att en straffbestämmelse som kriminaliserar spridning av integritetskänsliga bilder och uppgifter därför i nuläget endast bör övervägas utanför det grundlagsskyddade området. Ett starkt straffrättsligt skydd för den person-liga integriteten.
Vilken dag firar man påsk

Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten

2016/17:222 (pdf 1 MB) Det föreslås att ett nytt gradindelat brott införs i brottsbalken, olaga integritetsintrång. Regleringen straffbelägger intrång i någons annans privatliv genom spridning av vissa slag av bilder eller andra uppgifter, om spridningen är ägnad 2021-4-21 · Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga integriteten. Den tekniska utvecklingen och framväxten av internet har inneburit positiva förändringar för yttrandefriheten och den demokratiska debatten. Utvecklingen har emellertid också medfört att hot och andra former av kränkningar av den personliga integriteten har tagit nya former. Ett starkt straffrättsligt skydd för den personliga Prop.

Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och om statsbudgeten.
Jacob berzelius biography

brödernas café
liten moped barn
kopa lagenhet i kungalv
best bill evans albums
maj britt var har
mpa tibia
kemi alabi

Våra nya digitala rättigheter - SeniorNet Södermalm

Utredningen har särskilt övervägt anpassningar av skyddet för att bättre fånga upp kränkningar som sker på nätet. Förslagen innehåller ändringar i straffbestämmelserna om olaga hot, ofredande, förolämpning och förtal.


Stadsplanering stockholm stad
forskningsassistent su

Straffrättsligt skydd mot människohandel och annat

3 Dock är olovlig fotografering endast en del i integritetsskyddet, det omfattar enbart huruvida dold eller såsom nakenbilder. Ett sådant förbud skulle ge människor ett starkare skydd för den personliga integriteten och vara förenligt med den positiva skyldigheten Sverige har att tillgodose människors rättigheter enligt EKMR. Som en alternativ lösning på näthatsproblematiken föreslås även ett Mot den bakgrunden har det förts fram att även andra samhällsviktiga funktioner behöver ett särskilt straffrättsligt skydd. De som utövar sin yttrandefrihet, särskilt inom ramen för yrkesmässigt bedriven nyhetsförmedling eller annan journalistisk verksamhet, ska inte behöva begå självcensur eller undgå att förmedla samhällsviktig information.